Школски прописи

На овој страници се налазе линкови прописа и правила који су на снази у ОШ ''Радоје Домановић''.

 

 

ШКОЛСКА 2020/2021. ГОДИНА

 

 

 

ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА - ТРИГЛАВ

 

Предуговорне информације: Осигурање ученика и студената од последица несрећног случаја

 

Допунски услови за осигурање лица за случај прелома кости услед несрећног случаја

 

ИНФОРМАЦИЈЕ И УПУТСТВА ЗА РОДИТЕЉЕ ЧИЈА ДЕЦА ПОХАЂАЈУ НАСТАВУ ''УЖИВО''

 

Уџбеници за школску 2020/2021. годину

 

Календар образовно-васпитног рада за школску 2020/2021. годину

 

Просветни гласник - мај, 2020.

 

Измене и допуне „Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање“. Правилник је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 104/20 од 31. јула 2020. године и ступио је на снагу 08. августа 2020. године.

 

*Линк ка правилнику „Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање“ – https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2019/46/7/reg 

 

*Линк ка приручнику за школе „Ка сигурном и подстицајном школском окружењу“ –  http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/06/Ka-sigurnom-i-podsticajnom-skolskom-okruzenju.pdf

 

*Линк ка приручнику за васпитаче „Вртић као сигурно и подстицајно окружење за учење и развој деце“ -  http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/06/vrtic_kao_podsticajno_okruzenje_vodic.pdf


 

 

 

ШКОЛСКА 2019/2020. ГОДИНА

 

 

 

 

 

 

Календар образовно-васпитног рада за школску 2019/2020. годину

 

Уџбеници за школску 2019/2020.

 

ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ - Општи услови за осигурање лица од последица несрећног случаја (незгоде) 

 

ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ - Посебни услови за осигурање ученика и студената од последица несрећног случаја 

 

Распоред писмених задатака, вежби и тестова у школској 2019/2020.